موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

فراخوان جذب کارگزار در مرکز نوآوری بهران

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
  • شماره: 1400-041
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح: در مرحله فراخوان

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول