موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

طراحی و ساخت ایستگاه های هواشناسی با ثبت و انتقال اتوماتیک داده

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
  • شماره: 1400-050
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح: در مرحله فراخوان
به طور کلی هواشناسي كشاورزي، ارتباط پارامترهاي هواشناسي با تولید محصولات كشاورزي را مورد بحث قرار مي دهد. از آنجایی که هر گیاه برای رشد و نمو خود احتیاج به مقدار مشخصی از رطوبت جوی، خاک و دمای مناسب دارد، می توان با كمك این شاخه از هواشناسي، اقليم هاي مناسب برای کشت گیاهان را به طور دقیق و علمی بررسی و پیشنهاد نمود. همچنین با داشتن شرایط مناسب آب و هوایی، مي توان بهترین تاریخ های کشت و انجام عملیات زراعی یک محصول را نیز تشخیص داد. از سوی دیگر، انتشار آفات و بيماري هاي گياهي نیز تابع شرایط آب و هوايی است و برای مبارزه با آن ها لازم است كه شرایط مناسب برای رشد و توسعه آفات را شناخت و در زمان مناسب، نسبت به مبارزه با آن ها اقدام نمود. بدیهی است این گونه اطلاعات و داده های هواشناسی يكي از فاكتورهاي مهمی است كه باید در دامداری نیز مورد توجه قرار گیرد، چراکه انتشار برخی بيماري هاي دامي کاملا تابع شرایط آب و هوايی است.
لذا با توجه به مطالب فوق می توان گفت، فاکتورهای هواشناسی از قبیل میزان بارندگی، درجه حرارت، میزان تبخیر و تعرق، تشعشع، سرعت و جهت باد و رطوبت از فاکتورهای اصلی مدیریت کشاورزی در مراحل مختلف (کاشت، داشت و برداشت) می باشند. به همین دلیل معمولا برای اراضی بیش از 50 هکتار، استفاده از دستگاه ایستگاه هواشناسی در مدیریت مزرعه می تواند بسیار کارآمد باشد. چرا که دریافت اطلاعات از ایستگاه های کلیماتولوژی یا سینوپتیکی که ممکن است چندین کیلومتر با مزرعه فاصله داشته باشند از دقت بسیار پایینی برخوردار بوده و با شرایط واقعی مزرعه مطابقت ندارند.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول