موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

طراحی نرم افزار تخصصی مدیریت تغذیه گیاهان زراعی و باغی

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
  • شماره: 1400-064
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
در حال حاضر تغذیه گیاهان در مزارع و باغات براساس تخمین انفرادی کارشناسان و یا آزمایشات مقطعی صورت می پذیرد. در حالی که می توان با جمع آوری اطلاعات مربوط به خاک، آب و نوع گیاهان و به کمک نرم افزارهای تخصصی، به تغذیه صحیح گیاهان، افزایش بهره وری مزارع و باغات و همچنین حفظ محیط زیست، کمک شایانی نمود. لذا این مؤسسه از کلیه فناوران توانمند در حوزه طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای تخصصی، جهت ثبت نام در این طرح فناورانه دعوت به عمل می‌آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول