موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

شناسایی تجربیات و استفاده از دانش‌های بومی برای حل موضوعات منحصر به اقلیم و جغرافیای خاص روستاها

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
  • شماره: 1400-075
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
بسیاری از مسائل مدیریت آب، بخشی از ذات اقلیم ایران است و در مواجهه با آن نیز از گذشته دستاوردها و راه‌حل‌های گوناگونی در قالب دانش بومی ظهور پیدا کرده است. دانش بومی هر جامعه‌ای مجموعه‌ای از دانش‌ها، ارزش‌ها و آگاهی‌های آن قوم را در برمی‌گیرد. این دانش و سرمایه فرهنگی در روش‌های تامین آب شرب مناطق مختلف کشور نیز بروز دارد و اکنون می‌توان از آن در رفع چالش‌های آبی خصوصا در حوزه مصارف شرب استفاده کرد.
فرایند شرکت در فراخوان و ثبت نام در مرحله اول ارزیابی طرح، از طریق قسمت مرحله اول امکان پذیر بوده و مستندات مورد نیاز در مراحل مختلف ثبت نام مشخص شده است.
جهت ارتباط با کارشناس مربوطه و پاسخگویی سوالات احتمالی می‌توانید در پیامرسان واتساپ به شماره 09333684214 پیام دهید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول