موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

راه اندازی مجدد شرکت الیاف (شامل واحد پلیمریزاسیون)

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
  • شماره: 1400-098
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
پلی آﻣﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داراي ﻋﻤﻠﮑﺮد بالا، ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو، ﻧﺴﺎﺟﯽ، ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد. ﭘﻠﯽآﻣﯿﺪﻫﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﯿﺎف ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﭘﻮﺷﺎك، اﻟﯿﺎف و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺗﺎﯾﺮ ﺳﺎزي و ... کاربرد دارد.
پلی‌آمید 6 یا همان نایلون 6 از پلیمریزاسیون حلقه‌گشای مونومر کاپرولاکتام تولید می‌شود. پلی‌آمید 6 یک ترموپلاستیک نیمه ‌بلورین است و دارای خواص خوب از جمله مقاومت سایشی بالا، مقاومت در برابر حلال‌های قطبی، محدوده دمای کاربردی گسترده (مقاومت دمایی بالا)، چقرمگی و خاصیت نفوذناپذیری و مقاومت خوب شیمیایی (به دلیل ساختار بلورین) از خود نشان می‌دهد.
شرکت الياف بعنوان اولین و بزرگترین تولید کننده نایلون 6 با نام تجاري نيران در سال 1345 تاسیس شد و به صورت کلی شامل بخش های پلیمر، ریسندگی، بافندگی و نساجی به همراه واحد تاسیسات می باشد.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تمایل دارد مجموعه الیاف تهران را در تمامی بخش ها شامل واحد پلیمر، واحد ریسندگی و واحد نساجی احیاء نماید. بنابراین پیشنهادهای دریافتی با برنامه جامع برای تمام واحدها در اولویت خواهد بود.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول