موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

سامانه موقعیت یابی دقیق زیر آب

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
  • شماره: 1400-108
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
ارسال سیگنال های رادیویی در عمق آب، به دلیل رسانا بودن و همچنین خاصیت پراکنده سازی
آب وجود ندارد. لذا از وسایل ارتباطی و موقعیت یاب رادیویی نمی توان استفاده نمود. صوت به
دلیل انتشار در هر راستا، جذب و تضعیف پایین در محیط دریا، توان مصرفی اندک برای ارسال
و آشکارسازی و همچنین عدم تداخل با سیگنال های الکترومغناطیس یک راه حل مناسب
جهت انتقال اطلاعات و همچنین اقدامات هدایت و ناوبری در زیرآب می باشد. از این رو سامانه
موقعیت یاب آکوستیکی USBL نیز با استفاده از انتشار صوت مبدل های صوتی و دریافت صدای
بازگشتی از زیردریایی، اطلاعات موقعیتی آن را تخمین می زند.
از طرفی در محیط دریا بهره گیری از کف و سطح آب دریا به منظور قرار دادن فرستنده های دائمی
ممکن نیست. در مکان هایی از دریا که عمق آب زیاد بوده امکان نصب در کف دریا فراهم نبوده و از
طرفی قرار دادن فرستنده تثبیت شده در سطح آب نیز هزینه زیادی خواهد داشت. لذا سامانه هایی
که بتوانند در ابعاد کوچک با ارسال صوت موقعیت جسم را تخمین بزنند، طراحی شده اند. یکی از
این سامانه ها، سامانه موقعیت یابی آکوستیکی USBL می باشد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول