موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

ساخت، نصب و راه اندازی سلول آزمون موتوری روغن و متعلقات آن

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
  • شماره: 1401-113
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
روغن موتور یکی از حیاتی ترین نیازهای هر خودرو است. روغن موتور با بهبود عملکرد موتور خودرو، موجب افزایش کارایی و عمر موتور می گردد. روغن موتور از دو جزء روغن پایه و مواد افزودنی (ادتیو‌) تشکیل شده است. جهت بررسی تاثیر و کارایی مواد افزودنی و روغن های پایه و بطور کلی برای بررسی هر فرمول روغن، نیاز به انجام چهار مرحله آزمون شامل آزمونهای شیمی-فیزیکی، کارایی، موتوری و میدانی وجود دارد. به منظور کنترل فرمولاسیون های روغن موتور، بهینه سازی آنها از لحاظ کیفیت و قیمت تمام شده، سازگاری فرمولها با ناوگان خودروهای داخل کشور و روغن های پایه داخلی و افزایش سطح کیفیت سوخت مصرفی، انجام هدفمند آزمون موتوری در داخل کشور ضروری می باشد. طراحی و ساخت این سلول در داخل کشور، علاوه بر تقویت تولید و استفاده از پتانسیل های داخلی موجود، موجب صرفه جویی ارزی و زمانی نیز خواهد گردید.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول