پیام مدیرعامل

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند به عنوان بازوی فناورانه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در دو محور کلیدی توانمندسازی محرومین و ارتقاء فناوری در صنایع بنیاد بعنوان رویکردهای اصلی برنامه ریزی راهبردی خود فعالیت می کند. این رویکردها با استعانت از خداوند متعال و در راستای اجرای بند دو سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ساماندهی و تدوین برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین به منظور تحقق راهبرد برنامه میان مدت هفتم بنیاد مستضعفان که توسعه همکاری های متقابل و بهره مندی از ظرفیتهای موجود در راستای حمایت و گسترش از ظرفیت های تولید و اشتغال آفرینی در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، مورد تاکید قرار گرفته است. مجموعه تلاش های هم افزا به منظور ارتقاء تولید ثروت از طریق افزایش توانمندی های فناوری و نوآوری در مناطق محروم در حوزه های خدمات اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصاد و سبک زندگی با محوریت مردمان بومی، مطالبه ای ملی است که موسسه دانشمند برای آن برنامه های اجرایی را در سال های گذشته در همراهی با بنیاد علوی پیگیری کرده است. همچنین با توجه به سهم بنیاد مستضعفان در اقتصاد ملی، ارتقای زیست بوم نوآوری و شتابدهی اقتصاد دانش بنیان به منظور جهش تولید و اشتغال در صنایع بنیاد با استفاده از ظرفیت های جوانان مستعد و صاحب ایده، بخش دیگری از فعالیت های موسسه را به خود اختصاص داده است. معاونت توسعه فناوری، موسسه آموزشی پژوهشی سینا، شرکت توسعه دانش بنیان سینا(سرمایه گذتری خطر پذیر) و صندوق بذرمایه باور، چهار بازوی مهم ما در این مسیر هستند.