کلینیک صنعت

رویکرد اصلی کلینیک صنعت، ارزیابی فناوری و عارضه¬یابی در شرکت¬های بنیادی به کمک متخصصان دانشگاهی و خبرگان صنعتی، جمع¬بندی و تدوین نظام مسائل فناورانه شرکت¬های گروه بنیاد است. همچنین، ارتباط بین بخش¬های مختلف موسسه دانشمند با مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت¬ها و هلدینگ¬های گروه بنیاد از طریق کلینیک صنعت برقرار می گردد.