• • • • • •

موسسه توسعه آموزشی و پرورشی سینا

از جمله اهداف این موسسه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • ترغیب صنایع تابعه بنیاد به نیازسنجی
  • تشویق و تقویت فعالیت های نوآورانه
  • تدوین نقشه راه سازمانی
  • ارتقاء فرهنگ یادگیری سازمانی
  • ارتقاء دانش روز و توانمندسازی نیروهای بنیاد
  • برگزاری دوره های تخصصی آموزشی