موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در زمینه های مختلف دانش بنیان و علمی فعالیت می کند و به عنوان بازوی علمی پژوهشی بنیاد مستضعفان شناخته می شود و ماموریت ارتقاء رویکردهای دانش بنیان و نوآور را در داخل و خارج از مجموعه بنیاد مستضعفان بر عهده دارد. موسسه دانشمند از سویی با تشکیل شبکه تحقیق و توسعه و حل مسائل و نیازهای صنایع بنیاد با کمک هسته های دانش بنیان و فناور می پردازد.

ماموریت

  • کاهش نابرابری اجتماعی اقتصادی با تاکید بر نوآوری فراگیر
  • پاسخگویی به نیازهای فناورانه مجموعه بنیاد مستضعفان
  • ایجاد ارتباط موثر با مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی در جهت پاسخگویی به نیازهای دانشی مجموعه بنیاد
  • شناسایی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و استارتآپها متناسب با اهداف و نیازهای مجموعه بنیاد

اهداف

  • کمک به کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی با استفاده از نوآوری فراگیر
  • استفاده از ظرفیتهای اقتصاد دانش بنیان در جهت کمک به کاهش محرومیت
  • ایجاد و تسهیل گری زیست بوم نوآوری فراگیر
  • گسترش دانش محوری در مجموعه بنیاد

چشم انداز

در افق 1404 بنیاد دانشمند نهادی است که به عنوان بازیگر اصلی نوآوری فراگیر در سطح ملی و بین المللی شناخته میشود و با باور به فرصت بودن طبقه پایین جامعه و تاکید بر حق زندگی شرافتمندانه برای همه با رویکرد ایجاد و تسهیل گری زیست بوم نوآوری ،فراگیر نقشی مهم در کاهش نابرابری اقتصادی اجتماعی را برعهده دارد.