توسعه دانش بنیان سینا

ماًموریت موسسه دانشمند در قالب شرکت توسعه دانش بنیان سینا (Sina VC)، سرمایه‌گذرای هوشمند در شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور با هدف تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و ارتقاء توان حضور در بازار و از سوی دیگر مشارکت و حمایت از جوانان مستعد و صاحب ایده می‌باشد. توسعه دانش‌بنیان سینا با شناسایی و سرمایه گذاری خود بر روی استارت‌آپ‌ها، شرکت های نوپای دارای طرح های نوآورانه و دانش پایه، ضمن حمایت و کمک به رشد این شرکت ها، فرصت ورود و مشارکت آن ها در خانواده بزرگ بیناد مستضعفان را فراهم می کند.