آیکون

ایده های فناورانه

حمایت از ایده های مبتنی بر فناوری و دارای قابلیت تولید، عرضه و اجرا در راستای رفع نیازهای صنایع تابعه بنیاد مستضعفان

ورود

آیکون

دستاوردهای فناورانه

حمایت از محصولات جدید، ابتکاری و کاربردی متناسب با نیازهای شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان

ورود

آیکون

نیازهای فناورانه

اعلام نیاز فناورانه توسط شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان به منظور فراخوان نیاز در راستای رفع نیازمندی و چالش های فناورانه موجود

ورود

آیکون

تقاضای سرمایه گذاری

حمایت از صاحبان ایده های نو و سرمایه گذاری هوشمند در شرکت های دانش بنیان با هدف تجاری سازی محصول و ارتقاء توان حضور در بازار

ورود

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در زمینه های مختلف دانش بنیان و علمی فعالیت می کند و به عنوان بازوی علمی پژوهشی بنیاد مستضعفان شناخته می شود و ماموریت ارتقاء رویکردهای دانش بنیان و نوآور را در داخل و خارج از مجموعه بنیاد مستضعفان بر عهده دارد. موسسه دانشمند از سویی با تشکیل شبکه تحقیق و توسعه و حل مسائل و نیازهای صنایع بنیاد با کمک هسته های دانش بنیان و فناور می پردازد.

تعداد قرارداد ها

75

حجم قرارداد ها ( میلیون - ریال )

1309020

فراخوان های فعال

0

تعداد کل فراخوان ها

290