آیکون

ثبت ایده فناورانه

حمایت از ایده های مبتنی بر فناوری و دارای قابلیت تولید، عرضه و اجرا در راستای رفع نیازهای صنایع تابعه بنیاد مستضعفان

ورود

آیکون

ثبت دستاورد فناورانه

حمایت از محصولات جدید، ابتکاری و کاربردی متناسب با نیازهای شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان

ورود

آیکون

ثبت تقاضای فناورانه

اعلام نیاز فناورانه توسط شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان به منظور فراخوان نیاز در راستای رفع نیازمندی و چالش های فناورانه موجود

ورود

آیکون

تقاضای سرمایه گذاری

حمایت از صاحبان ایده های نو و سرمایه گذاری هوشمند در شرکت های دانش بنیان با هدف تجاری سازی محصول و ارتقاء توان حضور در بازار

ورود

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در زمینه های مختلف دانش بنیان و علمی فعالیت می کند و به عنوان بازوی علمی پژوهشی بنیاد مستضعفان شناخته می شود و ماموریت ارتقاء رویکردهای دانش بنیان و نوآور را در داخل و خارج از مجموعه بنیاد مستضعفان بر عهده دارد. موسسه دانشمند از سویی با تشکیل شبکه تحقیق و توسعه و حل مسائل و نیازهای صنایع بنیاد با کمک هسته های دانش بنیان و فناور می پردازد.

تعداد قرارداد ها

75

حجم قرارداد ها ( میلیون - ریال )

1309020

فراخوان های فعال

0

تعداد کل فراخوان ها

279